Bent u van plan om een onderneming op te richten of wilt u de bestaande bedrijfsactiviteiten uitbreiden dan is het verstandig een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat onder andere uit externe analyses (kansen/bedreigingen, de markt, afnemers, leveranciers en concurrentie) en interne analyses (sterkten/zwakten, de marketing mix, het financieel plan en de bedrijfsorganisatie). Crefinex voert deze werkzaamheden nauwgezet voor u uit en schrijft op basis hiervan een helder businessplan.

U heeft een goed idee voor de start van een eigen bedrijf. Uw onderneming draait voorspoedig en u droomt van verdere uitbreiding. Verbouwen, of misschien het openen van een nieuwe vestiging. Maar zijn deze plannen eigenlijk wel realistisch? Om daar achter te komen voert Crefinex voor u een haalbaarheidsonderzoek uit. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de risico´s die het introduceren van een nieuw concept, product, dienst of bedrijf met zich meebrengen. Met uw plannen in de hand bekijken wij of deze voldoende kans van slagen hebben. Daarbij houden wij uw plannen tegen het licht, kijken wij naar uw onderneming en het management, maar analyseren wij ook de markt en de concurrentie-omgeving nauwgezet. Het onderzoek biedt niet alleen een goed beeld van de slagingskans van een bedrijfsstart, product of dienst, maar toont eveneens hoe u deze kans van slagen verder kunt vergroten. Bovendien helpt de kennis uit dit onderzoek u in de praktische realisatie van het project. Zo verkleint u de kans dat u investeert in minder kansrijke projecten en voorkomt u teleurstellingen achteraf. Om de haalbaarheidsstudie uit te voeren doorloopt Crefinex de navolgende fasen:

Interview met de ondernemer of het managementteam: in deze fase moet duidelijk worden wat de ideeën van u als ondernemer zijn; welke is het product/de dienst, hoe is de organisatie opgebouwd en welke ideeën zijn er ten aanzien van personeel, bedrijfsprocessen en marketing. Past het product/de dienst binnen uw bedrijfsstrategie of moeten er aanpassingen plaatsvinden.

Omgevingsanalyse en behoefte onderzoek: na het interview wordt ingezoomd op de omgeving. Welke concurrenten zijn er, in hoeverre is de doelgroep vertegenwoordigd en welke trends en ontwikkelingen spelen er? In de meeste gevallen wordt dit deel van het onderzoek uitgevoerd door middel van bureauonderzoek (deskresearch). Om tot een prognose te komen van de afzet wordt bij voorkeur een behoefte onderzoek uitgevoerd en de effectiviteit van de marketingmix (5 P’s) beoordeeld. Deze fase vormt een belangrijk onderdeel om tot een betrouwbare voorspelling van de haalbaarheid van het project te komen.

Financiële analyse: tot het haalbaarheidsonderzoek behoort tevens een gedegen financiële analyse, waarin een meerjarenbegroting wordt opgesteld, aangevuld met financiële berekeningen zoals balansprojecties en het in kaart brengen van toekomstige vrije kasstromen.

SWOT-analyse: het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een SWOT-analyse. Met behulp van de SWOT-analyse zet Crefinex de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving en sterke en zwakke punten van de organisatie systematisch tegen elkaar af en analyseer je deze. Zo krijgt u optimaal inzicht in het benutten van uw kansen, effectief met bedreigingen om te gaan, sterktes beter in te zetten en zwaktes te omzeilen.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek vormen de basis voor een degelijk en onderbouwd advies. Daarmee krijgt u een eerlijk antwoord op uw vragen en voorkomt u latere teleurstellingen. Een positief advies kan bovendien de kansen bij een eventuele financieringsaanvraag aanzienlijk vergroten. 

Naast een kansrijk idee/sterk concept is een volledig uitgewerkt business- of ondernemingsplan cruciaal. In relatie tot het haalbaarheidsonderzoek is het businessplan een meer uitgebreide en gedetailleerde rapportage. Een ondernemingsplan is in feite een blauwdruk van uw bedrijf. In een goed businessplan wordt nader ingegaan op de missie, visie en bedrijfsstrategie, de kritische succesfactoren (KSF’s) en staan SMART geformuleerde doelstellingen voor de korte-, middellange- en lange termijn die de prioriteiten en juiste focus aangeven. Een businessplan is met andere woorden niet zomaar een verplicht nummertje, maar eerder een tool die u helpt om een doordachte aanpak te hanteren bij het opstarten van uw onderneming of het in de markt zetten van een nieuw product/dienst. Het businessplan helpt om u bedrijf/product/dienst te lanceren, te (her)positioneren en te profileren.

Zeker als u op zoek gaat naar financiering en u banken of investeerders wilt overtuigen om met u in zee te gaan wordt een businessplan al gauw een must. Banken of financiers hebben uiteraard vooral oog voor de cijfers en winstprognose. Mogelijke partners hebben dan weer meer baat bij het hele plaatje, van wat u wilt doen tot hoe u dat gaat uitwerken en realiseren. Met een uitgebalanceerd en professioneel door Crefinex samengesteld businessplan vergroot u uw kansen aanzienlijk. Maar ook als u geen direct commercieel doel voor ogen heeft, kan een businessplan u helpen om strategische keuzes te maken. Door in samenwerking met uw bedrijfsadviseur bedrijfskundige-, financiële-, markttechnische- en juridische aspecten en hun onderlinge verhoudingen op gestructureerde wijze op papier te zetten krijgt u een beter overzicht van en inzicht in uw bedrijf. Bovendien helpt het u uw gedachten te ordenen en inzicht in de feitelijke performance van uw onderneming verkrijgen om deze vervolgens te vergelijken met de voor uw branche geldende kengetallen (benchmarks).   

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van onze diensten, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.