Wanneer twee ondernemingen samensmelten, gaan zij een fusie aan. De eigenlijke fusie heeft tot gevolg dat de samengevoegde ondernemingen hun gehele of gedeeltelijke zelfstandigheid opgeven. Er komt aldus een nieuwe entiteit tot stand. Een fusie kan ook ontstaan wanneer een bepaald bedrijf in een andere onderneming opgaat. Deze oneigenlijke fusie noemt men een overname of acquisitie. Bij fusie en bedrijfsovername krijgt u te maken met juridische, fiscale en financiële aspecten. Crefinex begeleidt u gedurende het gehele proces en is uw aanspreekpunt met betrekking tot alle aspecten.

Fusies en overnames kunnen grofweg op drie manieren worden vormgegeven: doormiddel van een aandelenfusie (overname aandelen), bedrijfsfusie (overname activa/passiva) en de juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen).

Een fusie of overname is voor veel ondernemers een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat om geld, mensen, kansen en risico’s. Het traject vangt vrijwel altijd aan met het sluiten van een non-disclosure agreement (geheimhoudingsverklaring), vervolgens wordt een letter of intent (intentieverklaring), opgesteld, waarna er aangevangen wordt met het due diligence onderzoek. Na dit zogenaamde boekenonderzoek kan de potentiele koper besluiten om de aankoop door te zetten of niet. Indien het proces wordt doorgezet, zal er een koopovereenkomst worden opgesteld, ook wel share purchase agreement (SPA) of asset purchase agreement (APA), waarin alle afspraken tussen koper en verkoper worden vastgelegd. Indien de partijen het over alle in de overeenkomst opgenomen voorwaarden eens zijn geworden, zal deze worden ondertekend. Dit wordt ook wel ‘signing’ genoemd. De juridische eigendomsoverdracht vindt veelal pas later plaats. Dit omdat er vaak nog veel moet worden geregeld, zoals bijvoorbeeld de financiering en goedkeuring van de transactie door de bevoegde autoriteiten. Tot slot volgt tekening van alle documenten en de (aandelen)overdracht, de zogenaamde ‘closing’. De overdracht vindt meestal plaats tegen betaling van de koopprijs.

Wanneer u een bedrijf wilt kopen of verkopen, kan Crefinex het traject begeleiden zodat u zich als ondernemer kan blijven focussen op uw business. Van het verkoopklaar maken van uw bedrijf, tot en met het ondertekenen van de intentieverklaring en het koop- of verkoopcontract bij de notaris.

Het afstemmen van juridische, fiscale en financiële aspecten is belangrijk en als uw merger & acquisition adviseur halen wij het beste resultaat uit de onderhandelingen. In nauw overleg met u betrekken wij hierin altijd een accountant, jurist en belastingadviseur met als doel een team van handpicked professionals te formeren die gezamenlijk uw belangen dienen en bewaken.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van onze diensten dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.